• cleaningSchool.JPG
  • cleaningSchool2.JPG
  • cleaningSchool3.JPG
  • cleaningSchool4.JPG
มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data

เนื้อหา

กิจกรรมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ทำความสะอาดโรงเรียนป่าบงห้วยฮ่างเพื่อป้องกันกำจัดโรคคอตีบ

กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบ้านป่าบงและบ้านห้วยฮ่าง ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนป่าบงห้วยฮ่างเนื่องจากพบการระบาดของโรคคอตีบในนักเรียน จึงได้ดำนินการได้ดำเนินการควบคุมการกระจายของเชื้อโรคโดยการฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อโรค และได้ประสานกับโรงพยาบาลแม่แตงในการดำเนินงานด้านการคัดกรองโรคพร้อมกับการให้วัคซีนและยาในกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโดยกลุ่ม อสม., กลุ่มแกนนำชุมชน, ผู้นำชุมชน

โครงการขับเคลื่อนพัฒนาตลาดพืชอาหารปลอดภัย

โครงการขับเคลื่อนพัฒนาตลาดพืชอาหารปลอดภัย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลแม่แตงจัดทำโครงการขับเคลื่อนพัฒนาตลาดพืชอาหารปลอดภัยขึ้น โครงการนี้ประกอบไปกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกาย และ กิจกรรมตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร-พืชผัก

อีกทั้งยังมีโครงการเฝ้าระวังคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสันมหาพน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและโรงพยาบาลแม่แตงจึงได้ออกตรวจร้านอาหารและสถานบริการในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพนเพื่อตรวจหาสารปนเปื่อนในอาหารและเครื่องสำอางค์ ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณมา ณโอกาสนี้ สำหรับผลการตรวจและแจ้งให้ทราบต่อไป

โครงการสุขาภิบาลอาหาร

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันมหาพนได้จัดโครงการสุขาภิบาลอาหารขึ้น เนื่องจากปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือการซื้ออาหารปรุงสำเร็จ อาหารพร้อมบริโภค จากร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหารหรือร้านสะดวกซื้อ มารับประทานที่บ้าน และหากอาหารที่ซื้อมารับประทานนั้นไม่สะอาดปลอดภัยเพียงพอ ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้รับบริโภคอย่างแน่นอน โครงการสุขาภิบาลอาหารจึงจัดขึ้นเพื่อให้สถานประกอบการสามารถนำความรู้ไปปรับปรุงร้านขายของชำ ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล โดยมุ่งเน้นในเรื่องความสะอาดและสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารอันจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคประชาชนอย่างสูงสุด

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านเสริมสวยและร้านตัดผม

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันมหาพนได้จัดให้มีโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านเสริมสวยขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลตำบลสันมหาพนมีสถานประกอบการร้านเสริมสวยและร้านตัดผม เปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก และประชาชนมีการใช้บริการร้านเสริมสวยและแต่งผมกันเป็นจำนวนมากเช่นกัน หากการจัดการดูแลภายในร้านไม่ดีก็อาจเป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อขึ้นได้ เช่น โรคหวัด วัณโรค ตับอักเสบบี โรคผิวหนัง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและติดต่อกันได้ง่าย ดังนั้น สถานบริการแต่งผม-เสริมสวย จึงต้องมีการดูแลสุขลักษณะของอาคาร การระบายอากาศ แสงสว่าง การจัดการน้ำดื่มน้ำใช้ การจัดการมูลฝอย ความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานและการเลือกใช้เครื่องสำอางอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

ลิขสิทธิ์ © 2019 เทศบาลตำบลสันมหาพน. สงวนลิขสิทธิ์.
๙๙๙ หมู่ ๗ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๕๐
Friday the 22nd. สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลสันมหาพน. Powered by 888poker review - All rights reserved.