คู่มือประชาชน

 

 1. การขอจดทะเบียนพาณิชย์

ดาวน์โหลด

 2. การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

ดาวน์โหลด

 3. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

ดาวน์โหลด

 4. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

ดาวน์โหลด

 5. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

ดาวน์โหลด

 6. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล  ดาวน์โหลด
 7. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ดาวน์โหลด
 8. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  ดาวน์โหลด
 9. การแจ้งขุดดิน  ดาวน์โหลด
 10. การแจ้งถมดิน  ดาวน์โหลด
 11. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  ดาวน์โหลด
 12. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลด
 13. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลด
 14. การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลด
 15. การขอเลขที่บ้าน ดาวน์โหลด
 16. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ดาวน์โหลด
 17. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20  ดาวน์โหลด
 18. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน  ดาวน์โหลด
 19. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ดาวน์โหลด
 20. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ดาวน์โหลด
 21. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  ดาวน์โหลด
 22. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ดาวน์โหลด
 23. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลด
 24. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดาวน์โหลด
 25. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์  ดาวน์โหลด
 26. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ ดาวน์โหลด
 27. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน  ดาวน์โหลด
 28. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ ดาวน์โหลด
 29. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น ดาวน์โหลด
 30. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย ดาวน์โหลด
 31. การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ดาวน์โหลด
 32. การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก _เด็กชาย_ เป็น _นาย_ และจาก _เด็กหญิง_ เป็น _น.ส._) ดาวน์โหลด 
 33. การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย ดาวน์โหลด 
 34. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน ดาวน์โหลด 
 35. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน ดาวน์โหลด 
 36. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน ดาวน์โหลด
 37. การรับแจ้งการย้ายออก ดาวน์โหลด 
 38. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง ดาวน์โหลด 
 39. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร  ดาวน์โหลด
 40. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร  ดาวน์โหลด
ลิขสิทธิ์ © 2022 เทศบาลตำบลสันมหาพน. สงวนลิขสิทธิ์.
๙๙๙ หมู่ ๗ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๕๐
Sunday the 27th. สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลสันมหาพน. Powered by 888poker review - All rights reserved.