แบบขอน้ำอุปโภคออนไลน์

ข้อตกลงในการให้บริการ

 

          1. ผู้ขอรับบริการต้องยื่นคำขอออนไลน์ล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า 7 วัน 

          2. ผู้ขอรับบริการต้องกรอกข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง เพื่อทำบันทึกเป็นหลักฐานทางราชการ

          3. ผู้ขอรับบริการต้องยอมรับความเห็นของผู้บังคับบัญชาสูงสุด (นายกเทศมนตรี)

          4. ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนของระบบราชการหรือจนกว่าจะมีคำสั่งอนุญาตเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ 

          5. เจ้าหน้าที่จะสามารถให้บริการได้ก็ต่อเมื่อไม่ติดภารกิจหรือไม่ติดราชการใดๆ

 

*หมายเหตุ* ทางเทศบาลตำบลสันมหาพนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

                     1.คำขอขอใช้น้ำอุปโภค (น้ำบาดาล)                                 

                     2.คำขอขอให้น้ำอุปโภค (น้ำประปา)

Sunday the 27th. สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลสันมหาพน. Powered by 888poker review - All rights reserved.