กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

-  พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ

 พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๑๕๖๒

-  พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

-  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

-  พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

-  พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

-  พรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

-  พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

-  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

-  พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

-  พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๖

Sunday the 27th. สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลสันมหาพน. Powered by 888poker review - All rights reserved.