วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 วิสัยทัศน์การพัฒนา

"มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ให้สันมหาพน 

เป็นชุมชนที่น่าอยู่ และยั่งยืน"

 

 

พันธกิจ

 

            ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

          แนวทางการพัฒนา

                    1.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                    1.2 การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน

                    1.3 การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

 

          ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

          แนวทางการพัฒนา

                    2.1  การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม  (Cluster)

                    2.2  ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 

                      

          ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

                    3.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

                     3.2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

                     3.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ

 

          ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          แนวทางการพัฒนา

                    4.1  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น              

                    4.2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

          ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

          แนวทางการพัฒนา

                    5.1   การกระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้น   ทุกภาคส่วนในชุมชน

                    5.2  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  อบายมุขและสิ่งเสพติด

                  5.3  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน

                    5.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

          ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และระบบนิเวศน์

          อย่างยั่งยืน

          แนวทางการพัฒนา

                   6.1  ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   6.2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

          ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

          แนวทางการพัฒนา

                    7.1  สร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

                    7.2  การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

                    7.3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

 

 

 

Saturday the 4th. สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลสันมหาพน. Powered by 888poker review - All rights reserved.